WARGA IAB

PERKHIDMATAN MOBILE

  Portal Rasmi IAB boleh dilayari melalui mobile. Kandungan dan maklumat di dalam mobile boleh dipilih sama ada versi mobile atau desktop.
Kini anda boleh melayari Portal IAB versi mudahalih menerusi telefon bimbit atau PDA (Smartphone) dengan hanya melalui Kod QR IAB. Anda hanya perlu:

  Memuat turun dan lakukan instalasi aplikasi QR Reader yang bersesuaian dengan Smartphone anda.
 

Pilih dan aktifkan aplikasi QR Reader dan kemudian imbas Kod QR IAB di bawah dengan menggunakan kamera dari Smartphone anda:

 

Anda akan terus dibawa ke Portal IAB versi mudahalih.

Kandungan dan maklumat di dalam mobile boleh dipilih sama ada versi mobile atau desktop.

SISTEM DALAM TALIAN

Sistem Dalam Talian dibangunkan secara in-house menggunakan tenaga-tenaga kepakaran staf IAB daripada Pusat Pengurusan Teknologi. IAB telah mengorak langkah dengan membangunkan sistem bersepadu yang mengamalkan konsep Single Sign On (SSO) dan menggunakan satu antaramuka sistem sahaja iaitu InSyst (INtegrated SYSTem). InSyst telah dibangunkan menggunakan bahasa pengaturcaraan PHP Berasaskan Objek (OOP). Di dalam InSyst, beberapa aplikasi sistem telah diintegrasikan iaitu:

 • i-Permohonan
 • i-Dashboard
 • i-Profil
 • i-Jadual
 • i-Penilaian
 • i-PKew

Ke semua aplikasi sistem ini sedang dalam usaha pembangunan untuk diintegrasikan dengan Sistem Bersepadu IAB (InSyst) versi 2. Berikut merupakan penerangan ringkas mengenai sistem-sistem aplikasi yang digunapakai bagi memudahkan Pengurusan dan Pentadbiran IAB. Sila rujuk Carta Pembangunan Sistem, Portal dan Laman Web IAB di sini.

i-Jadual: Sistem Perancangan dan Penjadualan Program IAB

Sinopsis: Membantu pihak pengurusan IAB merancang bajet/perbelanjaan dan menjadualkan kursus/seminar/program IAB supaya prasarana yang disediakan pada satu-satu masa mencukupi.

Sasaran Pengguna:

 • Staf IAB: Unit Penyelaras Program (UPP), Pengurusan Tertinggi, Ketua Pusat, Ketua Jabatan.

i-Penilaian: Sistem Maklum Balas Sesi Latihan dan Khidmat Sokongan

Sinopsis: Membantu IAB memantau prestasi sesi latihan oleh pensyarah-pensyarah dan prasarana yang disediakan untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan yang disediakan.

Sasaran Pengguna:

 • Staf IAB: Unit Penyelaras Program (UPP), Pengurusan Tertinggi, Ketua Pusat, Ketua Jabatan, Pensyarah/Tenaga Pengajar, Pengurus Kursus, Urus Setia Kursus.
 • Peserta Kursus/Bengkel

i-PKew: Sistem Pemantauan Kewangan

Sinopsis: Memantau bajet/perbelanjaan IAB mengikut Jabatan/Pusat/Cawangan yang melibatkan OS21000 (Tuntutan Perjalanan), OS24000 (Sewaan) dan OS29000 (Bayaran Perkhidmatan) berdasarkan Takwim Program IAB.

Sasaran Pengguna:

 • Staf IAB: Pembantu Tadbir Pusat/Cawangan, Ketua Pembantu Tadbir, Unit Kewangan, Pengurusan Tertinggi, Ketua Pusat, Ketua Jabatan dan Staf IAB.

i-ADU: Sistem Aduan Pelanggan

Sinopsis: Meningkatkan kecekapan & keberkesanan sistem penyampaian perkhidmatan IAB.

Sasaran Pengguna:

 • Staf IAB, Pelanggan dan Stakeholder

 

 

 PORTAL/LAMAN WEB

Portal Rasmi IAB

Sinopsis: Gerbang utama bagi menyalurkan maklumat, informasi dan perkhidmatan kepada orang awam terutamanya golongan pendidik.

Portal e-Pembelajaran

Sinopsis: Platform pembelajaran secara maya yang memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran IAB.

Laman Web SP-Q

Sinopsis: Laman Web Sistem Pengurusan Kualiti (SPQ) menyalurkan segala maklumat dan informasi berkaitan Pengurusan Kualiti IAB yang mendapat pengiktirafan Auditor Luar; Moody International.

                                                                          INSTRUMEN DALAM TALIAN                                                    

KOMPAS: Instrumen Kompetensi Pemimpin Sekolah

Sinopsis: Instrumen penilaian berasaskan web yang mampu memberikan keperluan latihan kepada pengetua dan guru besar berasaskan 26 kompetensi yang terdapat dalam Model Pemimpin Sekolah Malaysia.

Sasaran Pengguna: Pemimpin Sekolah seluruh Malaysia

 

IAB APPS & ILMU

Platform yang membenarkan komunikasi dan perkongsian maklumat dilakukan. Mengandungi: e-mel, perkongsian kalendar, perkongsian dokumen, sembang bual (chat), video conference.

Sasaran Pengguna dan URL Capaian:

 

KURSUS JANGKA PANJANGKursus Kepimpinan Dan Pengurusan Pendidikan (KKPP)

PENGENALAN

Pengurus sekolah memainkan peranan penting serta menjalankan pelbagai tugas dan tanggungjawab dalam kerja hariannya.  Oleh  itu, mereka memerlukan pengetahuan dan kemahiran dalam hal-hal pengurusan dan juga hal-hal pendidikan. Pengetahuan dan kemahiran ini mungkin tidak  wujud  dengan  sendirinya  tetapi sebaliknya ia perlu diperolehi. Kursus Kepimpinan dan Pengurusan    Pendidikan    ini    merupakan kursus  asas  yang  meliputi  asas-asas  pengurusan.  Para peserta akan didedahkan kepada konsep-konsep, prinsip-prinsip dan teknik-teknik asas pengurusan yang berkaitan secara langsung dengan tugas utama mereka. Diharap kursus ini akan dapat membantu pengurus sekolah mengurus sekolah secara lebih berkesan dalam usaha untuk meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran di sekolah.Program Kelayakan Profesional Kepengetuaan Kebangsaan (NPQEL)

PENGENALAN

Kursus ini direka bentuk dengan mengambil kira keperluan pengurus dan pemimpin sekolah dalam mengurus dan memimpin sekolah. Tujuan utama ialah menyediakan barisan pelapis pemimpin pendidikan yang mampu menerajui sekolah ke arah kecemerlangan. Kursus ini juga memberikan pengalaman terancang bagi peserta memperoleh dan mempertingkatkan pengetahuan, kemahiran dan nilai-nilai yang baik. Kursus ini akan turut memberikan peluang kepada peserta untuk membuat jaringan profesional dalam usaha ke arah penambahbaikan sekolah. Mekanisme pelaksanaan kursus ini adalah berdasarkan kepada beberapa bahagian iaitu fasa 1 selama 9 minggu melibatkan tiga minggu pembelajaran bersemuka, empat minggu e-pembelajaran dan Penandaarasan selama dua minggu manakala dalam fasa 2 selama 10 minggu melibatkan e-pembelajaran dan sandaran. Pada akhir kursus, selama seminggu peserta akan terlibat dengan ujian kecergasan serta temuduga panel penilai.

 

KURSUS JANGKA PENDEK

 

Domain Dasar & Hala Tuju

 1. Audit Kualiti Dalaman
 2. Pengenalan Kepada Sistem MS ISO 9001:2008
 3. Pengurusan Risiko dalam Organisasi
 4. Pengurusan Strategik untuk Peningkatan Prestasi Organisasi
 5. Peningkatan Kecemerlangan Organisasi Secara Menyeluruh
 6. Pengurusan Fail dan Rekod
 7. Manual Prosedur Kerja
 8. Pengurusan Mesyuarat Berkualiti
 9. Penulisan Surat Rasmi dan Memo Berkualiti
 10. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam (PKPA)
 11. Blue Ocean Strategy dalam Pengurusan dan Kepimpinan Sekolah
 12. Kepimpinan Lestari Sekolah Berprestasi Tinggi (SBT)
 13. Pembangunan Pengurusan dan Kepimpinan Pendidikan Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM)

Domain Instruksional & Pencapaian

 1. Pengurusan Bahasa Inggeris di Sekolah
 2. Bahasa Mandarin Komunikasi
 3. Public Speaking Course
 4. Profesional Development Through Reading and Writing Course
 5. Public Speaking for Educational Leaders
 6. Bahasa Tamil Komunikasi
 7. Pengurusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah
 8. Kepimpinan Instruksional
 9. Pengurusan Panitia
 10. Management of English Language Teaching and Learning
 11. Pengurusan Sekolah
 12. Kepimpinan Instruksional Berkesan
 13. Pengurusan Kokurikulum
 14. Pemantauan Pencapaian Murid
 15. Penyeliaan Berkesan
 16. Pengurusan Model-model Pengajaran
 17. Pengurusan Disiplin Sekolah
 18. Pengurusan Sekolah (Hal Ehwal Murid)
 19. Pengurusan LINUS
 20. Pengurusan Kepimpinan Pusat Sumber Pendidikan

Domain Mengurus Perubahan dan Inovasi

 1. Kepimpinan Inovatif dan Kreatif
 2. Penandaarasan
 3. Pembangunan Organisasi untuk Kecemerlangan Sekolah (PrOD) Fasa 3
 4. Penyelidikan Pendidikan
 5. Kajian Tindakan
 6. Kajian Kes Pengurusan Pendidikan
 7. Membuat Keputusan
 8. Pengurusan Projek
 9. Penilaian Program
 10. Penyelesaian Masalah dan Membuat Keputusan
 11. Kepimpinan untuk Perubahan
 12. Pengurusan Penyelesaian Masalah
 13. Pembangunan Prestasi Sekolah
 14. Pemindahan Hasil Penyelidikan kepada Penulisan Ilmiah
 15. Penulisan Kes Pengurusan dan Kepimpinan Pendidikan
 16. Rekaan Grafik dan Susun Atur Huruf

Domain Sumber & Operasi

 1. Pembinaan KPI untuk Peningkatan Prestasi Organisasi
 2. Pengurusan Aset dan Stor
 3. Pengurusan Asrama
 4. Penggunaan e-SPKB
 5. Pengurusan Buku VOT
 6. Pengurusan Kewangan dan Perakaunan Sekolah
 7. Pengurusan dan Pentadbiran Pejabat
 8. Penyediaan Penyata Akaun Tahunan Sekolah (PATS)
 9. ICT for Instructional Leaders
 10. Kepimpinan Strategic ICT
 11. Penghasilan Bahan Persembahan Berkesan
 12. Pengurusan Berkesan melalui Aplikasi Komputer
 13. Pengurusan Multimedia
 14. Pengurusan Perkhidmatan ICT
 15. ICT dalam Pengurusan Sekolah
 16. Kompetensi Berimpak Tinggi: Keberkesanan Pengurusan Melalui ICT
 17. Literasi ICT dalam Pengurusan Sekolah
 18. Pembangunan Kompetensi Staf  Melalui Sistem Pengurusan Prestasi Berkesan
 19. Pengurusan Kewangan Sekolah: Perakaunan
 20. Pengurusan Kewangan Sekolah: Perolehan dan Bayaran
 21. Pengurusan Kewangan Sekolah: Pungutan dan Terimaan

Domain Hubungan Sesama Manusia

 1. Pembinaan Pasukan ke Arah Peningkatan Prestasi Organisasi
 2. Latihan  Kejurulatihan PrOD
 3. Pembangunan Organisasi untuk Kecemerlangan Sekolah (PrOD) Fasa 2
 4. Komunikasi untuk Pemimpin Pendidikan
 5. Komunikasi Berkesan
 6. Protokol dan Etiket Sosial
 7. Bahasa Arab Komunikasi
 8. Asas Penulisan Ilmiah
 9. Kejurulatihan (TOT)
 10. Kepimpinan dan Kepengikutan  dari Perspektif Islam
 11. Kepimpinan dan Kemahiran Interpersonal ke Arah Pembinaan Pasukan
 12. Pembangunan Profesional Guru Berasaskan Sekolah
 13. Pengurusan Perhubungan Luar
 14. Penulisan Rencana dan Berita
 15. Pengurusan Bimbingan dan Kaunseling
 16. Pembimbing Rakan Sekerja (PERASA)
 17. Pengurusan Perhubungan
 18. Pengurusan Pendidikan Pra-Sekolah
 19. Pengurusan Sosial dalam Komuniti Pendidikan
 20. 1Malaysia
 21. Kepimpinan dan Pengurusan Coaching dan Mentoring
 22. Perkongsian Pintar Sekolah Berprestasi Tinggi
 23. Pengurusan Altruistik

Domain Keberkesanan Kendiri

 1. Pengurusan Bakat
 2. Pembangunan Organisasi untuk Kecemerlangan Sekolah (PrOD) Fasa 1
 3. Perundangan dalam Pengurusan Sosial Remaja
 4. Etiket Sosial dalam Organisasi
 5. Kesedaran Kendiri dalam Pengurusan Pendidikan
 6. Kesedaran Sosial
 7. Pengurusan Permuafakatan Strategik
 8. Terapi Stress
 9. Pengurusan Kendiri ke Arah kecemerlangan Kepimpinan

Kursus-Kursus Profesional Lain

 1. Ketua Juruaudit
 2. Penterjemahan Am
 3. Persediaan Individual Development Trainer (IDT)
 4. Asas Teknologi
 5. Pemantapan Teknologi
 6. Pengurusan Sekolah Terintang
 7. Pengurusan Sekolah Agama Bantuan Kerajaan (SABK)
 8. Kepimpinan dan Pengurusan PERMATA Negara
 9. Program Teach for Malaysia: Kursus Mentor Sekolah
 10. Program Teach for Malaysia: Kursus Pra-Perkhidmatan Fellows TFM
 11. Program Teach for Malaysia: Kursus Pensyarah Pembimbing KPM
 12. Program Teach for Malaysia: Kursus Training Camp Fellows TFM

 

 

Semua bahan Penerbitan, Penyelidikan, Kertas Kerja dan Jurnal IAB boleh dicapai dan di muat turun melalui Repositori IAB.

Antara Penerbitan yang diambil dari Laman Repositori IAB :

A

 

Abd Karim, Md.Nor (2009) HUBUNGAN SEKOLAH - MASYARAKAT (KOMUNITI). Siri Pengurusan dan Kepimpinan Pendidikan . Institut Aminuddin Baki, Genting Highlands, Pahang.

 

Abdul Tahim, Tahir (2010) KEPIMPINAN DAN PERKEMBANGAN KURIKULUM. Siri Pengurusan Dan Kepimpinan Pendidikan . Institut Aminuddin Baki, Genting Highlands, Pahang.

 

Abdullah, Taib (2010) KOMPLEKS NILAI MASYARAKAT MALAYSIA. Siri Pengurusan Dan Kepimpinan Pendidikan . Institut Aminuddin Baki, Genting Highlands, Pahang.

 

Amin , Senin (2012) PEMBELAJARAN AKTIF DALAM LATIHAN DAN PEMBANGUNAN PEMIMPIN PENDIDIKAN. Institut Aminuddin Baki, Genting Highlands, Pahang. ISBN 9789839479973

Layari Laman REPOSITORI IAB untuk lebih banyak bahan penerbitan IAB.

ggambargaudiogvideo

Carian

Hubungi Kami

Institut Aminuddin Baki
Kementerian Pendidikan Malaysia
Kompleks Pendidikan Nilai
71760 Bandar Enstek
Negeri Sembilan
TEL: 06-7979 200
FAKS: 06-7979 300
URL: http://www.iab.edu.my
E-MEL: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Lokasi:


SUMBER INFORMASI

1malaysia mygov  kpm mscjpa  1govuc  eghrmis lhdnmampu  puspanita mescamoheduwebtvanm pnm   treasury

Tarikh Kemaskini

Kemaskini pada: 06/02/2016

Masa Capaian

Jumlah Pengunjung