Senarai Kursus

KURSUS JANGKA PANJANGKursus Kepimpinan Dan Pengurusan Pendidikan (KKPP)

PENGENALAN

Pengurus sekolah memainkan peranan penting serta menjalankan pelbagai tugas dan tanggungjawab dalam kerja hariannya.  Oleh  itu, mereka memerlukan pengetahuan dan kemahiran dalam hal-hal pengurusan dan juga hal-hal pendidikan. Pengetahuan dan kemahiran ini mungkin tidak  wujud  dengan  sendirinya  tetapi sebaliknya ia perlu diperolehi. Kursus Kepimpinan dan Pengurusan    Pendidikan    ini    merupakan kursus  asas  yang  meliputi  asas-asas  pengurusan.  Para peserta akan didedahkan kepada konsep-konsep, prinsip-prinsip dan teknik-teknik asas pengurusan yang berkaitan secara langsung dengan tugas utama mereka. Diharap kursus ini akan dapat membantu pengurus sekolah mengurus sekolah secara lebih berkesan dalam usaha untuk meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran di sekolah.Program Kelayakan Profesional Kepengetuaan Kebangsaan (NPQEL)

PENGENALAN

Kursus ini direka bentuk dengan mengambil kira keperluan pengurus dan pemimpin sekolah dalam mengurus dan memimpin sekolah. Tujuan utama ialah menyediakan barisan pelapis pemimpin pendidikan yang mampu menerajui sekolah ke arah kecemerlangan. Kursus ini juga memberikan pengalaman terancang bagi peserta memperoleh dan mempertingkatkan pengetahuan, kemahiran dan nilai-nilai yang baik. Kursus ini akan turut memberikan peluang kepada peserta untuk membuat jaringan profesional dalam usaha ke arah penambahbaikan sekolah. Mekanisme pelaksanaan kursus ini adalah berdasarkan kepada beberapa bahagian iaitu fasa 1 selama 9 minggu melibatkan tiga minggu pembelajaran bersemuka, empat minggu e-pembelajaran dan Penandaarasan selama dua minggu manakala dalam fasa 2 selama 10 minggu melibatkan e-pembelajaran dan sandaran. Pada akhir kursus, selama seminggu peserta akan terlibat dengan ujian kecergasan serta temuduga panel penilai.

 

KURSUS JANGKA PENDEK

 

Domain Dasar & Hala Tuju

 1. Audit Kualiti Dalaman
 2. Pengenalan Kepada Sistem MS ISO 9001:2008
 3. Pengurusan Risiko dalam Organisasi
 4. Pengurusan Strategik untuk Peningkatan Prestasi Organisasi
 5. Peningkatan Kecemerlangan Organisasi Secara Menyeluruh
 6. Pengurusan Fail dan Rekod
 7. Manual Prosedur Kerja
 8. Pengurusan Mesyuarat Berkualiti
 9. Penulisan Surat Rasmi dan Memo Berkualiti
 10. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam (PKPA)
 11. Blue Ocean Strategy dalam Pengurusan dan Kepimpinan Sekolah
 12. Kepimpinan Lestari Sekolah Berprestasi Tinggi (SBT)
 13. Pembangunan Pengurusan dan Kepimpinan Pendidikan Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM)

Domain Instruksional & Pencapaian

 1. Pengurusan Bahasa Inggeris di Sekolah
 2. Bahasa Mandarin Komunikasi
 3. Public Speaking Course
 4. Profesional Development Through Reading and Writing Course
 5. Public Speaking for Educational Leaders
 6. Bahasa Tamil Komunikasi
 7. Pengurusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah
 8. Kepimpinan Instruksional
 9. Pengurusan Panitia
 10. Management of English Language Teaching and Learning
 11. Pengurusan Sekolah
 12. Kepimpinan Instruksional Berkesan
 13. Pengurusan Kokurikulum
 14. Pemantauan Pencapaian Murid
 15. Penyeliaan Berkesan
 16. Pengurusan Model-model Pengajaran
 17. Pengurusan Disiplin Sekolah
 18. Pengurusan Sekolah (Hal Ehwal Murid)
 19. Pengurusan LINUS
 20. Pengurusan Kepimpinan Pusat Sumber Pendidikan

Domain Mengurus Perubahan dan Inovasi

 1. Kepimpinan Inovatif dan Kreatif
 2. Penandaarasan
 3. Pembangunan Organisasi untuk Kecemerlangan Sekolah (PrOD) Fasa 3
 4. Penyelidikan Pendidikan
 5. Kajian Tindakan
 6. Kajian Kes Pengurusan Pendidikan
 7. Membuat Keputusan
 8. Pengurusan Projek
 9. Penilaian Program
 10. Penyelesaian Masalah dan Membuat Keputusan
 11. Kepimpinan untuk Perubahan
 12. Pengurusan Penyelesaian Masalah
 13. Pembangunan Prestasi Sekolah
 14. Pemindahan Hasil Penyelidikan kepada Penulisan Ilmiah
 15. Penulisan Kes Pengurusan dan Kepimpinan Pendidikan
 16. Rekaan Grafik dan Susun Atur Huruf

Domain Sumber & Operasi

 1. Pembinaan KPI untuk Peningkatan Prestasi Organisasi
 2. Pengurusan Aset dan Stor
 3. Pengurusan Asrama
 4. Penggunaan e-SPKB
 5. Pengurusan Buku VOT
 6. Pengurusan Kewangan dan Perakaunan Sekolah
 7. Pengurusan dan Pentadbiran Pejabat
 8. Penyediaan Penyata Akaun Tahunan Sekolah (PATS)
 9. ICT for Instructional Leaders
 10. Kepimpinan Strategic ICT
 11. Penghasilan Bahan Persembahan Berkesan
 12. Pengurusan Berkesan melalui Aplikasi Komputer
 13. Pengurusan Multimedia
 14. Pengurusan Perkhidmatan ICT
 15. ICT dalam Pengurusan Sekolah
 16. Kompetensi Berimpak Tinggi: Keberkesanan Pengurusan Melalui ICT
 17. Literasi ICT dalam Pengurusan Sekolah
 18. Pembangunan Kompetensi Staf  Melalui Sistem Pengurusan Prestasi Berkesan
 19. Pengurusan Kewangan Sekolah: Perakaunan
 20. Pengurusan Kewangan Sekolah: Perolehan dan Bayaran
 21. Pengurusan Kewangan Sekolah: Pungutan dan Terimaan

Domain Hubungan Sesama Manusia

 1. Pembinaan Pasukan ke Arah Peningkatan Prestasi Organisasi
 2. Latihan  Kejurulatihan PrOD
 3. Pembangunan Organisasi untuk Kecemerlangan Sekolah (PrOD) Fasa 2
 4. Komunikasi untuk Pemimpin Pendidikan
 5. Komunikasi Berkesan
 6. Protokol dan Etiket Sosial
 7. Bahasa Arab Komunikasi
 8. Asas Penulisan Ilmiah
 9. Kejurulatihan (TOT)
 10. Kepimpinan dan Kepengikutan  dari Perspektif Islam
 11. Kepimpinan dan Kemahiran Interpersonal ke Arah Pembinaan Pasukan
 12. Pembangunan Profesional Guru Berasaskan Sekolah
 13. Pengurusan Perhubungan Luar
 14. Penulisan Rencana dan Berita
 15. Pengurusan Bimbingan dan Kaunseling
 16. Pembimbing Rakan Sekerja (PERASA)
 17. Pengurusan Perhubungan
 18. Pengurusan Pendidikan Pra-Sekolah
 19. Pengurusan Sosial dalam Komuniti Pendidikan
 20. 1Malaysia
 21. Kepimpinan dan Pengurusan Coaching dan Mentoring
 22. Perkongsian Pintar Sekolah Berprestasi Tinggi
 23. Pengurusan Altruistik

Domain Keberkesanan Kendiri

 1. Pengurusan Bakat
 2. Pembangunan Organisasi untuk Kecemerlangan Sekolah (PrOD) Fasa 1
 3. Perundangan dalam Pengurusan Sosial Remaja
 4. Etiket Sosial dalam Organisasi
 5. Kesedaran Kendiri dalam Pengurusan Pendidikan
 6. Kesedaran Sosial
 7. Pengurusan Permuafakatan Strategik
 8. Terapi Stress
 9. Pengurusan Kendiri ke Arah kecemerlangan Kepimpinan

Kursus-Kursus Profesional Lain

 1. Ketua Juruaudit
 2. Penterjemahan Am
 3. Persediaan Individual Development Trainer (IDT)
 4. Asas Teknologi
 5. Pemantapan Teknologi
 6. Pengurusan Sekolah Terintang
 7. Pengurusan Sekolah Agama Bantuan Kerajaan (SABK)
 8. Kepimpinan dan Pengurusan PERMATA Negara
 9. Program Teach for Malaysia: Kursus Mentor Sekolah
 10. Program Teach for Malaysia: Kursus Pra-Perkhidmatan Fellows TFM
 11. Program Teach for Malaysia: Kursus Pensyarah Pembimbing KPM
 12. Program Teach for Malaysia: Kursus Training Camp Fellows TFM

 

 

ggambargaudiogvideo

Carian

Hubungi Kami

Institut Aminuddin Baki
Kementerian Pendidikan Malaysia
Kompleks Pendidikan Nilai
71760 Bandar Enstek
Negeri Sembilan
TEL: 06-7979 200
FAKS: 06-7979 300
URL: http://www.iab.edu.my
E-MEL: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Lokasi:


SUMBER INFORMASI

1malaysia mygov  kpm mscjpa  1govuc  eghrmis lhdnmampu  puspanita mescamoheduwebtvanm pnm   treasury

Tarikh Kemaskini

Kemaskini pada: 09/02/2016

Masa Capaian

Jumlah Pengunjung